GDPR Slovakia

Informácia o spracúvaní osobných údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t.j. osobou, ktorej sa týkajú osobné údaje, ktoré spracúvame.

Prevádzkovateľ: spoločnosť Altcam Slovakia s.r.o., so sídlom: Priemyselná 9059/8, 907 01 Myjava, IČO: 36 688 746, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20602/R (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č. 0949/541850, e- mail: zdugova@altcam.com

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu e-mailom na adresu: zodpovednaosoba@altcam.com

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?                                       

Osobné údaje získavame vo väčšine prípadov priamo od dotknutých osôb. V niektorých prípadoch získavame osobné údaje aj z iných zdrojov – v takýchto prípadoch poskytneme dotknutej osobe aj informáciu, z akého zdroja sme jej osobné údaje získali a informáciu o kategórii dotknutých osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

 • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

 • na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť účasť dotknutej osoby vo výberovom konaní, uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie. 

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované. Súhlas možno odvolať písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na tejto e-mailovej adrese: zdugova@altcam.com.

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na tomto právnom základe (vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete ďalej v tomto dokumente.

Na aké účely spracúvame osobné údaje, aký je právny základ ich spracúvania a doba spracúvania?

 • na účel výberového konania (uchádzači o zamestnanie)

  Spracúvanie osobných údajov uchádzača o zamestnanie u prevádzkovateľa zahŕňa najmä činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).

  Doba uchovávania: do skončenia výberového konania. Na registratúrne účely uchovávame v súlade s Registratúrnym plánom žiadosti, dotazníky a iné písomnosti neprijatých uchádzačov po dobu 2 rokov.

 • na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie 

V tomto prípade spracúvame osobné údaje uchádzača o zamestnanie na základe súhlasu dotknutej osoby (uchádzača). Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. V prípade neudelenia súhlasu, Vás nemôžeme viesť v našej evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Doba uchovávania: po dobu, na ktorú bol udelený súhlas (1 rok).

 • na účel vykonania preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci (uchádzači o zamestnanie)

V tomto prípade spracúvame osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na základe nášho oprávneného záujmu (predpokladaného zákonom) uistiť sa, že sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie dohodnutej pracovnej činnosti. V súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, je účasť uchádzača o zamestnanie na lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci povinná. V rámci spracúvania na tento účel poskytujeme osobné údaje uchádzača v zákonom stanovenom rozsahu lekárovi, ktorý vykonáva preventívne lekárske vyšetrenie.

Doba uchovávania: do skončenia výberového konania (ak nebol s dotknutou osobou uzatvorený pracovnoprávny vzťah), alebo po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu  a následne ešte po dobu 5 rokov (ak bol s dotknutou osobou uzatvorený pracovnoprávny vzťah).

 • na účel vedenia agendy personalistiky a mzdovej agendy

Osobné údaje sú v rámci tohto účelu spracúvané na právnom základe:

 1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (pracovná zmluva resp. dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, dohoda o hmotnej zodpovednosti), alebo

 2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ide najmä o povinnosti v zmysle:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,

 • zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

 • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

 • zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

 • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

 • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov,

 • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov,

 • zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

 • zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

 • zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov.

Na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v rámci tohto účelu spracúvame osobné údaje zamestnancov, bývalých zamestnancov ako aj bežné osobné údaje iných dotknutých osôb - manželov/manželiek zamestnancov, vyživovaných detí zamestnancov, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb (tieto údaje nám poskytuje zamestnanec).

Doba uchovávania: Doba uchovávania osobných údajov zamestnancov je bližšie špecifikovaná v osobitnom dokumente určenom pre zamestnancov. Osobné údaje iných dotknutých osôb, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia našich zákonných povinností, uchovávame po dobu stanovenú v zmysle platných právnych predpisov (10 rokov).

 • na účel plnenia povinností voči Sociálnej poisťovni

  Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na plnenie týchto povinností nám bežné osobné údaje manželov alebo manželiek zamestnancov, ich vyživovaných detí, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb v rozsahu požadovanom právnymi predpismi, poskytujú zamestnanci.

  Doba uchovávania: 10 rokov

 • na účel plnenia povinností voči zdravotnej poisťovni

  Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na plnenie týchto povinností nám bežné osobné údaje manželov alebo manželiek zamestnancov, ich vyživovaných detí, rodičov vyživovaných detí, blízkych osôb v rozsahu požadovanom právnymi predpismi, poskytujú zamestnanci.

  Doba uchovávania: 10 rokov

 • na účel plnenia daňových povinností prevádzkovateľa (ako zamestnávateľa)

  Spracúvanie osobných údajov zamestnancov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

  Doba uchovávania: 10 rokov

 • na účel plnenia povinností voči doplnkovej dôchodkovej sporiteľni

  Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov.

  Doba uchovávania: 10 rokov

 • na účel poskytnutia príspevku na rekreáciu resp. rekreačného poukazu

  Na základe plnenia si našej zákonnej povinnosti spracúvame údaje zamestnancov ako aj údaje o ich manželovi/manželke a deťoch v rozsahu súvisiacom s posúdením splnenia podmienok na príspevok.

  Doba uchovávania: 5 rokov od poskytnutia rekreačného príspevku/ poukazu.

 • na účel evidencie a vybavovania podnetov dotknutých osôb v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti

  Na tento účel spracúvame osobné údaje z dôvodu, že je to nevyhnutné na plnenie si našej zákonnej povinnosti v zmysle zákona č.54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Doba uchovávania: 3 roky odo dňa doručenia podnetu.

 • na účel ochrany majetku prevádzkovateľa monitorovaním prevádzkových priestorov a areálu prevádzkovateľa kamerovým systémom

  V tomto prípade spracúvame osobné údaje osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa: ochrana majetku prevádzkovateľa a predchádzanie vzniku škôd.

  Doba uchovávania: 15 dní odo dňa vyhotovenia záznamu, a v odôvodnených prípadoch po dobu potrebnú na prešetrenie zaznamenaného konania dotknutej osoby a/alebo na preukázanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa vzniknutých v súvislosti s dianím zaznamenaným na kamerovom zázname.

 • na účel evidencie návštev v priestoroch prevádzkovateľa

  V tomto prípade spracúvame osobné údaje návštevníkov a iných osôb vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa: chrániť majetok prevádzkovateľa a zabrániť nekontrolovanému vstupu cudzích osôb do priestorov prevádzkovateľa.

  Doba uchovávania: 1 rok od posledného záznamu v knihe návštev, v odôvodnených prípadoch po dobu nevyhnutnú na prešetrenie úrazu, spôsobenej škody, požiaru alebo iného incidentu, ku ktorému došlo v čase prítomnosti dotknutej osoby v priestoroch prevádzkovateľa.

 • na účel zabezpečenia dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci návštevníkmi objektu

  Osobné údaje návštevníkov našich prevádzkových priestorov (vrátane dodávateľov a zamestnancov dodávateľov, ktorí vykonávajú práce na pracovisku prevádzkovateľa) spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu prevádzkovateľa vedieť preukázať, že sme si splnili zákonom určené povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch. Zároveň má zákonnú povinnosť zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktoré budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory.

  Doba uchovávania: 1 rok od posledného záznamu v knihe návštev, v odôvodnených prípadoch po dobu nevyhnutnú na prešetrenie úrazu, spôsobenej škody, požiaru alebo iného incidentu, ku ktorému došlo v čase prítomnosti dotknutej osoby v priestoroch prevádzkovateľa.

 • na účel zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT technológiách a systémoch prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: 5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný.

 • na účel vedenia agendy súvisiacej s prebiehajúcimi spormi a exekúciami a agendy vymáhania pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa v rámci súdneho, mimosúdneho, exekučného alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastupovania v týchto konaniach

  V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môžeme poskytnúť osobné údaje advokátovi, ktorý spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie.

  Doba uchovávania: po dobu plynutia zákonných premlčacích a prekluzívnych lehôt alebo do vysporiadania právneho nároku vymáhaného v príslušnom konaní; následne na plnenie registratúrnych povinností je súvisiaca dokumentácia uchovávaná ešte po stanovenú dobu uloženia a to 10 rokov od právoplatného skončenia príslušného konania alebo od vysporiadania (splatenia) vymáhaného právneho nároku (5 rokov v prípade pracovno-právnych sporov).

 • na účel riadneho označenia sporovej strany v súdnom spore a dlžníka v návrhu na exekúciu

  Je našou zákonnou povinnosťou riadne identifikovať a označiť osobu dlžníka v návrhu na exekúciu (Exekučný poriadok), ako aj osobu žalobcu či žalovaného v súdnom konaní (Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok).

  Doba uchovávania: do vysporiadania právneho nároku vymáhaného v príslušnom konaní; následne na plnenie registratúrnych povinností je súvisiaca dokumentácia uchovávaná ešte 10 rokov od právoplatného skončenia príslušného konania alebo od vysporiadania (splatenia) vymáhaného právneho nároku (5 rokov v prípade pracovno-právnych sporov).

 • na registratúrne účely, vrátane evidencie odosielaných a prijatých poštových zásielok

  Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Doba uchovávania: po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom (t.j. po dobu, počas ktorej pôvodca registratúry potrebuje registratúrny záznam na svoju činnosť) – jednotlivé doby uchovávania sú uvedené v Registratúrnom pláne. Osobné údaje v evidencii odosielaných a prijatých poštových zásielok uchovávame do dobu 5 rokov (od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola poštová zásielka odoslaná/ prijatá).

 • na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne

  Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

  Doba uchovávania: 10 rokov (v súlade so zákonom o účtovníctve - § 35).

 • na účel vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb

  Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.

  Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

 • na účel vedenia agendy spoločnosti, zápisu a oznámenia zmien do obchodného registra

  Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník).

  Doba uchovávania: osobné údaje spracúvané na tento účel (obsiahnuté napr. v zápisniciach z valného zhromaždenia ako aj v ďalších spoločensko-právnych dokumentoch spoločnosti) uchovávame počas trvania právnej subjektivity prevádzkovateľa (aj v prípade zrušenia spoločnosti s právnym nástupcom). Niektoré dokumenty majú trvalú dokumentárnu hodnotu (napr. zápisnice z rokovaní VZ spoločnosti, zakladateľská listina/ spoločenská zmluva).

 • na účel prístupu a disponovania s elektronickou schránkou

  Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje na základe zákona, ak ste osobou nami oprávnenou na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou prevádzkovateľa. Pri udelení oprávnenia na prístup a disponovanie Vaše osobné údaje poskytneme v rozsahu požadovanom zákonom správcovi modulu elektronických schránok, v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.  

  Doba uchovávania: počas trvania oprávnenia udeleného dotknutej osobe.

 • na účel výberu dodávateľa (výberové konanie na spoluprácu formou uzatvorenia obchodnoprávneho vzťahu)

  V rámci tohto účelu budeme spracúvať Vaše osobné údaje v prípade, ak ste záujemcom o spoluprácu s nami formou uzatvorenia obchodnoprávneho vzťahu medzi nami a Vami ako fyzickou osobou - podnikateľom (napr. na základe zmluvy o dielo). Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

  Doba uchovávania: do skončenia výberového konania, najviac však 1 rok.

 • na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov s dodávateľmi t. j. na účel dodania výrobkov a/alebo služieb Vami ako dodávateľom a zaplatenia ceny/ odplaty za dodané výrobky a/alebo poskytnuté služby

  Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (dodávateľ).

  Doba uchovávania: po dobu trvania zmluvného vzťahu do vysporiadania vzájomných práv a záväzkov z nich, minimálne však po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • na účel realizácie existujúcich zmluvných vzťahov so zákazníkmi t. j. na účel dodania výrobkov a/alebo našich služieb, na základe zmluvy uzatvorenej so zákazníkom

  Tento účel zahŕňa činnosti spojené s plnením záväzkov prevádzkovateľa zo zmluvy, ktorú sme s Vami ako našim zákazníkom uzatvorili. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník).

  Doba uchovávania: po dobu trvania zmluvného vzťahu do vysporiadania vzájomných práv a záväzkov z nich, minimálne však po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • na účel platného uzatvorenia a zabezpečenia plnenia zmluvných vzťahov

  Na tento účel spracúvame osobné údaje osôb oprávnených konať v mene dodávateľa resp. zákazníka a údaje zamestnancov dodávateľov/ zákazníkov uvedené v zmluvách uzatváraných v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov resp. v návrhoch týchto zmlúv. Údaje týchto dotknutých osôb spracúvame na tento účel na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.

  Doba uchovávania: po dobu trvania zmluvného vzťahu do vysporiadania vzájomných práv a záväzkov z nich, minimálne však po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • na účel obchodnej komunikácie so zákazníkmi a dodávateľmi

  Právnym základom spracúvania osobných údajov fyzických osôb – klientov a dodávateľov resp. ich kontaktných osôb (osôb oprávnených konať v ich mene resp. ich zamestnancov) je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa na uskutočňovaní komunikácie so zákazníkmi a dodávateľmi pri vykonávaní podnikateľských činností.

  Doba uchovávania: 5  rokov od skončenia zmluvného vzťahu s obchodným partnerom.

 • na účel riadnej identifikácie zmluvnej strany

  Na tento účel spracúvame osobné údaje na základe zákonnej požiadavky na riadnu identifikáciu zmluvnej strany (napr. dodávateľské zmluvy s fyzickými osobami – podnikateľmi) kedy osobné údaje spracúvame na základe zákona (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).

  Doba uchovávania: po dobu trvania zmluvného vzťahu do vysporiadania vzájomných práv a záväzkov z nich, minimálne však po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • na účely vybavenia reklamácií

  V prípade, ak ste spotrebiteľ uplatňujúci reklamáciu našich produktov/ služieb, budeme spracúvať Vaše osobné údaje z dôvodu, že je to nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (prevádzkovateľ je v zmysle tohto zákona povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie ako aj na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie a pod.).

  V prípade, ak ide o reklamáciu uplatnenú dotknutou osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, budeme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel na základe zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli a z ktorej Vám vyplýva právo na uplatnenie si zodpovednosti za vady. V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

  Doba uchovávania: v súlade s Registratúrnym plánom 5 rokov.

 • na účely colných deklarácií

  Tento účel zahŕňa spracúvanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom v súvislosti s činnosťami spojenými s vybavením dokladov na cezhraničný prevoz tovaru a platením cla. Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Doba uchovávania:v súlade s Registratúrnym plánom 5 rokov.

 • na účel zabezpečenia konania v mene prevádzkovateľa (najmä uzatváranie zmlúv a vykonanie iných právnych úkonov v mene prevádzkovateľa)

Spracúvanie osobných údajov konateľov je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle Obchodného zákonníka.

Doba uchovávania: po dobu trvania funkcie konateľa, minimálne však po dobu po ktorú je potrebné v rámci činnosti prevádzkovateľa uchovávať písomnú dokumentáciu týkajúcu sa uvedených úkonov a činností.

 • na účel plnenia zmlúv o výkone funkcie (manažérskych zmlúv) uzavretých s konateľmi

Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (konateľ).

Doba uchovávania: 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

 • na účel manažmentu prístupov a kľúčového režimu

Tento účel zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou prístupových kódov a hesiel do jednotlivých informačných systémov a databáz prevádzkovateľa ako aj evidenciou prístupov do priestorov prevádzkovateľa. V tomto prípade spracúvame osobné údaje pretože ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu do systémov, databáz a vybraných priestorov prevádzkovateľa.

Doba uchovávania: dokumentácia týkajúca sa manažmentu prístupov a kľúčového režimu preukazujúca prístupové oprávnenia konkrétneho užívateľa k jednotlivým informačným systémom, musí byť uchovávaná po dobu 5 rokov od zrušenia jeho prístupových práv. Evidenciu pridelenia a vrátenia kľúčov od priestorov prevádzkovateľa uchovávame po dobu 5 rokov od odovzdania (vrátenia) kľúča.

 • zavedenie ISO medzinárodných štandardov (systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva)

Spracúvanie sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa na zvýšení funkčnosti a kvality systému riadenia prevádzkovateľa zavedením systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva.

Doba uchovávania: 10 rokov od vypracovania audítorskej správy z auditu.

Príjemcovia osobných údajov:

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány činné v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

 • advokát,

 • exekútor,

 • banka,

 • poskytovateľ poštových služieb,

 • externí poskytovatelia služieb v oblasti informačných systémov a softvérových produktov,

 • spoločnosti vykonávajúce certifikačný audit integrovaného manažérskeho systému (a to systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva),

 • audítorská spoločnosť vykonávajúca štatutárny audit.

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje, a to s výnimkou prenosu osobných údajov zamestnancov, o ktorom ich informujeme v osobitnej informácii určenej zamestnancom.

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné - na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanoveniach čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.